INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

 

Vážený zákazníku,

tímto Vám poskytujeme informace o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní služby. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a platnou legislativou ČR. Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Elreg Pardubice s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2771, 530 02 Pardubice, IČ: 25921509 , DIČ: CZ25921509, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 14659 obchodního rejstříku. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na e-mail: elreg@elreg.cz .

2. Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, IČ, DIČ, adresu bydliště/sídla/místa podnikání, bankovní spojení, e-mail a telefon zákazníka (smluvní strany), případně označení kontaktní osoby a její údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail), označení poskytnuté služby/zhotovení díla/ uskutečněné obchody. U zákazníků-právnických osob-zpracováváme osobní údaje statutárního orgánu společnosti a případně pověřené kontaktní osoby (jméno, příjmení, funkce, e-mail a telefonní číslo).
Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás – jako zákazníka, případně z veřejných zdrojů (živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, internetová informace o spolehlivém plátci DPH).

3. Vaše údaje zpracováváme  především z důvodu nezbytnosti pro plnění smlouvy, případně na základě Vámi uděleného souhlasu, pokud bude nezbytné tento souhlas od Vás požadovat, a dále z důvodu nezbytnosti pro plnění právních povinností vyplývající ze zákona o účetnictví a příslušných daňových zákonů v aktuálních zněních, v neposlední míře i z důvodu oprávněných zájmů naší společnosti (zejména úhrada ceny Vám poskytnutého plnění a v případě nesplnění této povinnosti k jejímu vymáhání zákonnými prostředky.)

4. Naše společnost nezpracovává žádné citlivé údaje svých zákazníků a smluvních partnerů.

5. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: plnění zákonných povinností, plnění s Vámi uzavřených smluv, rozvoje výrobních a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb.

6. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpravováním Vašich osobních údajů, můžete ho
kdykoliv odvolat.

7. Naše oprávněné zájmy ke zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj výrobní a obchodní činnosti spojený s nabídkou našich služeb.

8. K Vašim osobním údajům mají v nezbytném rozsahu přístup i další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a spolupracují s naší společností. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR a mají s námi uzavřené smlouvy o ochraně osobních údajů našich klientů. Jsou to zejména poskytovatelé daňových, právních a IT služeb. 

9. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu, pro který je zpracováváme (zpravidla po dobu 10 let od ukončení posledního smluvního vztahu), případně po dobu stanovenou ve Spisovém a skartačním řádu naší společnosti.

11. K ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním a zveřejněním využíváme zabezpečený počítačový systém s omezeným přístupem osob. Osobní údaje vedené v listinné podobě a počítače jsou uloženy v zabezpečených a důkladně chráněných prostorách.

12. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Můžete písemně požádat o přístup k Vaším osobním údajům, máte právo na jejich opravu či úpravu nebo můžete požádat o výmaz (jsou-li k výmazu dány zákonné důvody). Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby nebo vznést písemnou námitku proti jejich zpracování. Námi zpracovávané údaje můžete také
přenést k jinému správci údajů. Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (viz. www. uoou.cz).

14. Žádost na úpravu, vymazání nebo jiné změny osobních údajů nám zašlete na mailovou adresu: elreg@elreg.cz